کمیته تخصصی عکس های تاریخی » Blog Archive » اهداف کمیته تخصصی عکس های تاریخی

-          معرفی عکس های تاریخی به جامعه

-          ثبت عکسهای تاریخی بعنوان اسناد تصویری

-          تعیین خط مشی و کمک به انجمن مجموعه داران بعنوان زیر مجموعۀ تخصصی عکسهای تاریخی ایران

-          تحقیق و پژوهش

-          آموزش

-          چاپ و نشر

-          و …