کمیته تخصصی عکس های تاریخی » شعبات استان ها

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه اصفهان

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه اردبیل

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه البرز

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه تهران

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه گیلان

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه خراسان شمالی

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه لرستان

انجمن مجموعه داران ایران – شعبه فارس

پرونده سایر شعبات در حال بررسی می باشد.

خواهشمند است درخواست خود را بصورت مکتوب برای دفتر مرکزی انجمن مجموعه داران ایران ارسال نمایید.